ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία για την Προκήρυξη και την σχετική Αίτηση.