Πληροφορίες για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας και εξειδίκευσης, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας στο συνημμένο αρχείο.