ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ" 2024-2025


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων", το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων» (MSc in "Emergency and Intensive Care in Children,Adolescents and Young Adults"), μετά από σπουδέςδιάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Δείτε περισσότερα στα  συνημμένα αρχεία.