ΔΕΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘ.ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την Προκήρυξη η οποία αφορά στην κάλυψη μιας (1) θέσης Ιατρού Εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.