ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου

Σας ανακοινώνουμε τη νέα περίοδο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Ιατρική του ύπνου» 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλλουν από τις 01 Νοεμβρίου 2021
(σφραγίδα ταχυδρομείου/εταιρείας ταχυμεταφοράς για ταχυδρομική αποστολή) έως
και τις 06 Δεκεμβρίου 2021 φάκελο υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην Προκήρυξη
που θα βρείτε συνημμένη μαζί με την Αίτηση.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ»