Οριστική λύση για τους μονοσυνταξιούχους

Έπειτα από παρεμβάσεις και του ΙΣ Κέρκυρας, προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θετική έκβαση είχε το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών των ιατρών που είχαν ενταχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων.

Ο ΙΣ Κέρκυρας πρώτος ανέδειξε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις υπέρογκες και στερούμενες κάθε λογικής απαιτήσεις του ασφαλιστικού φορέα των υγειονομικών και απευθύνθηκε προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να δοθεί μία βιώσιμη και πάνω απ’ όλα δίκαιη λύση.

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την με αριθμ. πρωτ : Δ.15 / Δ' / 27715 / 722/1.10.2018 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α. Πετρόπουλου [ΑΔΑ: 9ΨΩ9465Θ1Ω-Ε2Η] όρισε ότι:

Α. Οφειλές (κεφάλαιο και προσαυξήσεις) που αφορούν σε χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων μέχρι και 31/12/2015 (ημερομηνία κατάργησης του Κλάδου σύμφωνα με το ν.4387/2016) δεν αναζητούνται, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, και χωρίς να εξετάζεται εάν έχει υποβληθεί ή όχι αίτημα διαγραφής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων και επιστροφής ή συμψηφισμού των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται χρόνος ασφάλισης και ως εκ τούτου ο χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται για τη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής.

Β. Αντίστοιχα, ποσά που έχουν καταβληθεί οποτεδήποτε για χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων δεν επιστρέφονται και ο σχετικός χρόνος ασφάλισης αξιοποιείται για τη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής.

Γ. Εάν όμως ο ασφαλισμένος έχει υποβάλει αίτημα διαγραφής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων και συμψηφισμού των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών με τις ασφαλιστικές εισφορές των λοιπών κλάδων ασφάλισης (κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, εφάπαξ παροχή), και εφόσον το σχετικό αίτημα δεν έχει ανακληθεί, είναι δυνατός ο αιτούμενος συμψηφισμός μόνο με οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης (κεφάλαιο και προσαυξήσεις). Στην περίπτωση αυτή, οι ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο κύριας σύνταξης δεν επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμψηφισμού και μετά.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο ΙΣ Κέρκυρας καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη του να ενημερωθούν για τη σχετική εγκύκλιο (έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου) και να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση των υποθέσεών τους ανά περίπτωση.

Μαζί με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και άλλους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας που ανέδειξαν κι εκείνοι το ζήτημα, “πιέζοντας” για την εξεύρεση λύσης, αποδείχθηκε για άλλη μία φορά ότι ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε πάρα πολλά και να σημειώσουμε μεγάλες νίκες, προασπιζόμενοι πάντα τα δικαιώματα των μελών μας.