ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρούργος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡΗΓ. ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661021905