ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΤΖΑΒΡΟΥ ΔΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2661097811