ΣΕΛΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
Τηλέφωνο: 2661361400