ΚΟΥΛΙΑΣΑ ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Νεφρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Τηλέφωνο: 2661200200 ΚΙΝ.6996731859