ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Ειδικότητα: Χειρουργός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400