ΔΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400