ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400