ΧΥΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661020900