ΧΑΤΖΗΑΣΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητας με ιδιότητα γενικής ιατρικής
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΣΙΔΑΡΙ
Τηλέφωνο: 2663099022