ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητας με ιδιότητα γενικής ιατρικής
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΕΥΚΙΜΜΗ
Τηλέφωνο: 2662024579