ΣΙΑΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ. Υ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2662360000