ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητας με ιδιότητα γενικής ιατρικής
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΡΙΛΛΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2663051498