ΠΑΝΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητας με ιδιότητα γενικής ιατρικής
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΑΔ.
Τηλέφωνο: 2662052900