ΠΑΝΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ειδικότητα: Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΩΑΝ.ΘΕΟΤΟΚΗ 23Α
Τηλέφωνο: 2661046446