ΠΑΝΑ ΖΗΝΟΒΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΠΟΚΕΝΤΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2661361550