ΠΑΝΑ ΖΗΝΟΒΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΠΟΚΕΝΤΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2661361550