ΝΤΑΜΑΑ ΟΥΑΛΙΝΤ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΟΛΥΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΣΤΑ 30
Τηλέφωνο: 2661041414