ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ ΠΑΘΟΛ
Τηλέφωνο: 2661360400