ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤ
Τηλέφωνο: 2661360400