ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητας με ιδιότητα γενικής ιατρικής
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 2
Τηλέφωνο: 2661030860