ΚΟΥΦΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ειδικότητα: Αναισθησιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝ.ΝΟΜ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Τηλέφωνο: 2661360400