ΚΑΡΥΟΥ ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Τηλέφωνο: 2661360400