ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητας με ιδιότητα γενικής ιατρικής
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 16
Τηλέφωνο: 2661037933