ΠΑΝΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
Τηλέφωνο: 2661360400