ΚΑΡΥΔΗ ΣΟΦΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΛΙΒΑΔΑΚΙ Π ΟΤΑΜΟ
Τηλέφωνο: 2663360300