ΚΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΡΙΓΓΛΑ ΔΕΣ
Τηλέφωνο: 2662022209