ΖΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ειδικότητα: Κυτταρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΤΑΡΟΛ ΟΓ.ΚΛ
Τηλέφωνο: 2661360400