Έως τις 27 Ιανουαρίου τα αναδρομικά των ιατρών


Έως τις 27 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν εφάπαξ τα αναδρομικά των γιατρών σύμφωνα με το ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας.
Η απόφαση προβλέπει μικτή δαπάνηγια τους γιατρούς περίπου 189 εκατ. ευρώ, και καθαρή περίπου 114 εκατ. ευρώ. Αφορά ιατρούς ΕΣΥ, ιατρούς και οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας, επικουρικούς ιατρούς και έμμισθους ειδικευόμενους και εξειδικευόμενους ιατρούς, για όσο χρόνο ήταν στην ενέργεια, κατά το χρονικό διάστημα από 13 Νοεμβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Στις περιπτώσεις που κατά τους σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά, αρνητικό χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Η καταβολή του ποσού θα γίνει με ξεχωριστή
μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των ΟΤΑ, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των ΥΠΕ.
Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν λειτουργοί κατά ένα μόνο μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η εκκαθάριση και πληρωμή για το διάστημα αυτό θα γίνει από τον φορέα, στον οποίο υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος των τριμήνων αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους). Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές των λειτουργών που είχαν μισθολογικές συνέπειες και έλαβαν χώρα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, οπότε και προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό που αφορά το εν λόγω διάστημα. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις που ίσχυαν
κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Επί του καταβαλλόμενου ποσού διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Ως χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του νόμου 4093/2012, τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με το εφάπαξ χρηματικό ποσό. Ο συμψηφισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του εν λόγω χρηματικού ποσού.

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits