Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τις περικοπές των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ

Η  Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των αποδοχών για τους γιατρούς του ΕΣΥ, οι οποίες εφαρμόστηκαν αναδρομικά από 1η Αυγούστου 2012.

Ειδικότερα με την 431/2018 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης κατόπιν πράξεως της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.
3900/2010,  έγιναν δεκτές οι ασκηθείσες προσφυγές και οι ασκηθείσες παρεμβάσεις, και κρίθηκε ότι οι προσβαλλόμενες μισθοδοτικές καταστάσεις των προσφευγόντων ιατρών ΕΣΥ, με τις οποίες οι αποδοχές καταβλήθηκαν μειωμένες σύμφωνα με τα όσα όρισαν οι διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και της 2/83408/0022/14.11.2012 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017) θα πρέπει να ακυρωθούν.

Κρίθηκε περαιτέρω ότι η υπόθεση θα πρέπει να παραπεμφθεί στη Διοίκηση προς διενέργεια των νομίμων ενόψει των όσων κρίθηκαν.

Τέλος, ορίστηκε ως χρονικό σημείο επελεύσεως των αποτελεσμάτων της διαγνωσθείσας αντισυνταγματικότητας των επίμαχων διατάξεων, ο χρόνος δημοσιεύσεως της αποφάσεως αυτής, δηλαδή η 26ης Φεβρουαρίου 2018.
Δείτε στο συνημμένο αρχείο σχέδιο αίτησης, προκειμένου να ζητήσετε την αναπροσαρμογή των μηνιαίων αποδοχών σας.

 

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits