Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης έργου με ιατρό σε καθήκοντα ιατρού εργασίας από τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ επαναπροκηρύσσει μία θέση ιατρού εργασίας, με τον οποίο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, ετήσιας διάρκειας.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.